Členové CloudPartners mají právo čerpat výhody a služby, které poskytuje CloudPartners. Konkrétní služby jsou uvedeny v rámci tohoto dokumentu. Jakmile vznikne dohoda o poskytovaní služeb, není možné o těchto službách vyjednávat na národní úrovni, jsou pevně dané. Tyto služby jsou následující:

Marketing

Prezentace členu CloudPartners prostřednictvím propagačních materiálů, v prezentacích, na webových stránkách a na socialních sítích. Zviditelnění členů a partnerů na konferencích dle členských nebo partnerských paketů (gold, silver, bronze), přičemž CPCZ se zavazuje propagovat zájmy cloudových služeb (tím pádem i svých členů a partnerů) minimálně v rozsahu odsouhlaseném zástupci členské základny pro daný kalendářní rok.

Affiliate program

Členové CPCZ mohou využívat zvýhodněné balíčky služeb jednotlivých společností zapojených do CloudPartners Affiliate programu, a tímto způsobem zlepšovat i rozvíjet portfolio vlastních služeb.

Projekty

CloudPartners organizuje za podpory svých členu lokální projekty týkající se propagace cloudovych služeb, a zároveň se účastní celoevropských projektů, které přispívají ke zlepšení kvality poskytovaných služeb i udržitelnému rozvoji cloudových služeb.

CloudPartners Awards

CloudPartners každoročně pořádá soutěž poskytovatelů cloudových služeb v různých oblastech a podporuje své členy v účasti na těchto soutěžích. CloudPartners také pořádá CloudPartners Awards, a to minimálně v rozsahu odsouhlaseném zástupci členské základny pro daný kalendářní rok.

Certifikace

CloudPartners, jako jeden z nástrojů na zlepšení kvality dodávaných cloudových služeb, podporuje certifikaci svých členů a partnerů pomocí certifikačních schémat pro cloudové služby, která jsou definována společností ENISA. Také podporuje nové přístupy k hodnocení cloudových služeb pomocí katalogu služeb a různých ratingových hodnocení.

Konzultace

CloudPartners poskytuje konzultace v oblasti cloudových služeb, a to primárně v těchto oblastech: CSP Profile definition | Contract & Compliance | Security & Data Privacy |Operation DC | Infrastructure | Operational Process | Application |