Poskytovatelé Cloud Computingu nabízí své služby přes tři různé typy modelů a to IaaS, SaaS a PaaS. Těmto modelům se říká tzv.„servicemodels“. Dále existují Cloudy z pohledu tzv. vývojových modelů, a to jsou typy veřejný, soukromý a hybridní Cloud. Existují také implementace pro tzv. „Cloud komunitní“.

Architektura Cloudu

IAAS

Jedná se o pojem infrastruktura jako služba. Jde o službu, která je poskytována přes internet a platí se jen za to, co kdo využívá. Do této sféry patří fyzický provoz datového centra, zabezpečení a brány sítí, servery a uložiště.

Využití IaaS je hlavně ve vývoji a testování, hostování webových stránek, ukládání a zálohování, v obnově, ve vývoji webových aplikací, v analýze velkých objemů dat a prostředí HPC.

Ukládání a zálohování

Organizace se díky tomuto mohou vyhnout počátečním nákladům na zakoupení úložiště dat a správu tohoto datového úložiště, na kterou je potřeba zkušený personál s odpovídajícím finančním ohodnocením. Proto je tento model výhodný primárně pro malé a střední společnosti.

Webové aplikace

IaaS poskytuje veškerou infrastrukturu na podporu webových aplikací. Organizace mohou jednoduše nasadit a stupňovat infrastrukturu na potřebu aplikace.

Prostředí HPC

HPC (high-performance computing) na superpočítačích, v gridové architektuře a ve výpočetních clusterech pomáhá řešit komplexní problémy zahrnující miliony proměnných nebo výpočtů. Patří mezi ně například simulace zemětřesení či rozkladu proteinů, předpovědi počasí a klimatických změn, finanční modelování nebo vyhodnocení designu výrobků.

Analýza velkých objemů dat

Velký objem dat (big data) je oblíbený termín pro rozsáhlé sady dat, které obsahují potenciálně užitečné vzorce, trendy a asociace. Dolování datových sad za účelem určení a vyhledání těchto skrytých vzorců vyžaduje obrovské množství výpočetního výkonu, které může IaaS poskytovat za ekonomicky přijatelných podmínek.

PAAS

Platforma jako služba, podobně jako IaaS zahrnuje PaaS infrastrukturu (servery, úložiště a sítě), ale taky middleware, vývojové nástroje, služby BI (Business Intelligence), systémy správy databáze a další nástroje. PaaS je navržen tak, aby podporoval celý životní cyklus webové aplikace: sestavení, testování, nasazení, správu a aktualizace.

Vývojová architektura

PaaS poskytuje architekturu, na které mohou vývojáři stavět při vývoji nebo úpravách cloudových aplikací. Podobně jako když vytváříte makro v Excelu, umožňuje PaaS vývojářům vytvářet aplikace s použitím integrovaných softwarových komponent. Cloudové funkce, jako je škálovatelnost, vysoká dostupnost a podpora více klientů, jsou už součástí, a to snižuje množství kódu, který musí vývojáři napsat.

SAAS

Tento model umožňuje uživatelům využívat cloudové aplikace a využívat je přes internet. Typickým příkladem je e-mail, kalendář, kancelářské nástroje, tím je myšleno Office 365. SaaS poskytuje úplné softwarové řešení, které zakoupíte na základě průběžných plateb od poskytovatele cloudové služby. Pronajímáte si pro organizaci možnost použití aplikace a uživatelé se k ní připojují přes internet obvykle pomocí webového prohlížeče. Veškerá podpůrná infrastruktura, middleware, software a data aplikace jsou umístěné v datovém centru poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb spravuje hardware a software a v rámci příslušné smlouvy o poskytování služeb zajišťuje dostupnost a zabezpečení aplikace včetně vašich dat. SaaS dovoluje vaší organizaci začít aplikaci rychle využívat s minimálními pořizovacími náklady.

Model nasazení

Veřejný

Cloud computing, který poskytovatel nabízí z vlastních sdílených prostředků jako službu zákazníkům z řad veřejnosti. Svým ponětím je blízký outsourcingu, ale musí splňovat všechny charakteristiky cloud computingu t.j. schopnost poskytovat prostředky na vyžádání, elasticky a samoobslužně, síťový přístup a také měřitelnost spotřebované služby v rámci sdíleného fondu prostředků. Záleží jen na rozhodnutí daného poskytovatele, které prostředky zpřístupní kterému zákazníkovi, a proto může být služba zabezpečená i nezabezpečená a prostředky mohou, ale nemusí být federovány s jinými (privátními) prostředky.

Soukromý

Prostředí pro cloud computing, které si soukromé organizace vytvářejí pro vlastní interní využití. Prostředky, které daná organizace vlastní či přímo kontroluje, jsou konsolidovány a seskupeny jako federované prostředky. Ty jsou pak zpětně formou služby poskytovány uživatelům v rámci organizace.

Hybridní

Prostředí pro cloud computing, které je vytvořeno federací a sdružením prostředků z privátního Cloudu určité organizace s prostředky od jiného poskytovatele. Vzhledem k tomu, že před poskytnutím výpočetní služby organizaci dochází k federování a sdružení prostředků, vystupuje hybridní cloud vůči uživatelům, vlastníkům aplikací a organizačním jednotkám přesně stejně jako privátní Cloud.

Komunitní

Prostředí pro Cloud Computing, které vzniká sdružením prostředků vlastněných určitou skupinou členů (tzv. komunitou) a poskytuje tyto prostředky zpět formou služby stejné skupině členů.